Нужни са нови знания и умения за ефективна комуникация с подрастващите


Проектът Learning English is Fun! на Стамена Христова цели да предостави и популяризира иновативна педагогическа практика, насочена към цялостното детско развитие и пълноценно социално включване чрез използване на игри и игрови упражнения в ранното чуждоезиково обучение на деца в предучилищна възраст. Цялата номинация в категория „Деца“ можете да видите на този адрес.

 Разкажете ни повече за дейността си.

Моите интереси са в областта на педагогиката, ранно чуждоезиково обучение, игрови методики, сугестопедия, арттерапия, изобразително изкуство, театър за деца, интериор на образователното пространство и управление на образованието. Преди  7 години приех предизвикателството на учителската професия с убедеността, че мога да разширя пространството на своите собствени възможности, като генерирам истински избор. Смятам, че да си учител е двустранен процес – от една страна, усвоявайки и практикувайки професията, постигаш лично самоусъвършенстване, а от друга, използвайки я, разкриваш цялостния потенциал, развиваш детските компетенции и умения, разрешаваш конкретна проблематика, мултиплицираш мотивация, стимулираш креативност, предизвикваш и активност и проява на отношение. Вярвам, че да съм учител е ефективен начин за личностно усъвършенстване, където съм способна да управлявам сама бъдещи промени, да приемам предизвикателства, и чувствайки се значима и знаейки смисъла на действията си, да давам най-доброто от себе си.

От 2016 г. заемам длъжността директор на ЧДГ „Мечтатели”, гр. Варна, което ми позволява да проявявам по-голяма активност и отговорност, както и да прилагам креативни решения в процеса на управление на образователната институция. Съвместно амбициозния екип от специалисти, успяваме  да реализираме иновативни стратегии за осигуряване на условия за разширяване на обхвата и повишаване на качеството на предучилищното образование, като провеждаме различни допълнителни форми на обучение – обхващащи всички възрасти и целеви групи. Именно представеният проект Learning English is Fun! е една от най-ефективните и успешни практики, развивани в институцията.

През същата година, разширих своята професионална дейност, като  учредих Сдружение „Образовай и вдъхновявай” и до този момент съм негов  управител. Сдружението работи за развитие и усъвършенстване на качествено по-високо ниво на теорията и практиката в областта на образованието. Нашият екип обединява своите усилия в предоставяне и популяризиране на иновативни педагогически практики, насочени към цялостното детско развитие и пълноценно социално включване в образователния процес. Стремим се да подпомагаме педагогическите специалисти, като изработваме и предоставяме апробирани образователни материали, които отговарят на  нуждата за осигуряване на среда за учене чрез игра и всестранно разгръщане на детския потенциал.

Какво според Вас трябва да се случи, за да се повиши качеството на българското образование?

Аз не споделям мнението, че качественото образование се измерва основно в академични резултати. Но определено смятам, че най-стабилният предиктор на успеха включва устойчивост пред промените и предизвикателствата, постоянство в преследването на целите, умението да се учиш от критики, убеждението че усилията и последователността са в основата на успеха, схващането, че нещата зависят от теб, и промяната към по-добро е възможна и постижима, стига да работиш за нея. Именно „нагласа за развитие“ – нагласата, че успехът се постига с усилена работа и постоянство, и че фиксираните предпоставки (заложби и таланти, социална интелигентност, добър външен вид и физическа форма, дори коефициент на интелигентност),  не са определящи, е нещо, върху което трябва да насочим своята работа. Само така, качественото образование би могло да бъде реално, дългосрочно и ефективно.

В нашето съвремие, ролята на учителя далеч надхвърля преподаването и необходимите за това педагогическа подготовка и опит. Най-голямото предизвикателство е да се да възпита различно поведение и отношение, свързано с ценностната система на подрастващите, да се развие мотивацията за учение и стремеж към цялостен напредък. Нужни са нови знания и умения за ефективна комуникация с подрастващите и целенасочено влияние върху процеса на тяхното личностно развитие. За да бъде истински полезен, учителят често най-близо и най-дълго до децата в условията на един твърде бързо променящ се свят. Той трябва да  умее да насочва децата в познанието за самите себе си; в осъзнаването на собствените желания и потребности, при чието достигане да поемат отговорност за собствените си решения и действия;  да формулират и постигат значими цели, съвместно семейството и общността. Ангажирането на семейството, учителите и подрастващите в процеса на личностно развитие създава нова култура, която се характеризира с атмосфера на креативност; целенасоченост; здравословна конкуренция; самопознание и емпатия; оптимизъм и любов; ефективната комуникация; мотивация; сътрудничеството и развитие на доверието; конструктивното разрешаване на конфликти; коректно формулиране на цели; по-пълно разкриване на човешкия потенциал и усещане за управление на промяна. Винаги трябва да помним, че при изграждането на нагласа за развитие у децата, е важно и значимите за тях възрастни да притежават или поне да припознават тази нагласа като своя. И да вярваме, че всеки може да надмине своите въображаеми ограничения.