Липсва дългосрочна стратегия, свързана със съвременните тенденции


Новата магистърска програма на ВУЗФ и Наксекс – „Мениджмънт на процеси, проекти и човешки ресурси в ИТ индустрията“ съчетава знания и практически опит от водещи специалисти в ИТ индустрията. По време на магистратурата студентите ще имат възможност да учат от доказани професионалисти в ИТ сферата и да изградят мрежа от контакти в ИТ индустрията. Цялата номинация можете да видите на този адрес.

Разкажете ни повече за дейността си.

NaXex е водеща технологична компания, фокусирана върху предоставянето на съвременни технологични решения за финансовата индустрия. Екипът ни от висококвалифицирани специалисти използва иновативни технологии, за да отговори на високите изисквания за качество и време за реализация.

NaXex е активен и отговорен участник в развитието на ИТ индустрията в България. Ние сме член на организациите на софтуените компании (БАСКОМ), на технологичните компании (БАИТ) и за управление (БАУХ). Нашата компания подпомага изграждането и развитието на образователна система, която да може да отговори на непрекъснато растящите нужди на сектора. Инвестицията ни в бъдещето е инвестиция в таланти, които идентифицираме.

Като социално отговорна компания NaXex стартира съвместен образователен проект с ВУЗФ. От есента на 2017 година стартира съвместната магистратура „Управление на процеси, проекти и човешки ресурси в ИТ индустрията“. Този проект се реализира като част от дългосрочната визия на компанията за развитие. NaXex е основен организатор на магистратурата посредством актуални дисциплини, опитни лектори от бизнеса и множество интерактивни практически упражнения. Университетът от своя страна допълва цялостната картина, добавяйки своя академичен ресурс. Този проект си поставя амбициозната задача да положи основите на изграждането на едно модерно, успешно и иновативно управленско съсловие в сферата на информационните технологии в България, с което да помогне за усвояването на големия бизнес потенциал в областта на високите технологии.

Какво липсва в нашата образователна система?

Един от ключовите въпроси, свързан с нашата образователна система, е липсата на дългосрочна стратегия, свързана  със съвременните тенденции. Тази стратегия би следвало да бъде приоритет на всички заинтересовани страни – бизнес, държавни институции и академична среда. Страните следва да работят активно за цялостна рамка и държавна политика, разписана в тази област под форма на стратегия, която да следват всички правителства.

Следващата важна стъпка е свързана с преподавателския състав. Качеството на преподавателския състав позволява да се поддържа високо нивото и на професионалните училища и университети. Преподавателите следва да останат и близо до практиката, като  препоръчителен е и стажът в бизнес среда за всички преподаватели. Това ще позволи в учебния план да е застъпена и бизнес практиката и да се осигури интерактивно образование с фокус към новите технологии.

Бизнесът следва да се ангажира с подпомагането и изграждането на системата за актуално и качествено образование. В тази връзка е препоръчително да се работи съвместно с университетите за актуализиране и повишаване на образователния ценз на служителите. Съвместните магистратури с бизнеса са друг механизъм, който позволява бизнес средата да се използва максимално ефективно. Осигуряването на стипендии от страна на бизнеса на своите служители е също ангажимент, за дългосрочно развитие и сътрудничество. Някои конкретни стъпки, които биха могли да обезпечат съвместното сътрудничество на бизнеса и образователната система са:

Активно участие от страна на бизнеса в различни комисии, разглеждащи предложения за промени в образователната система;

Възможност за летни стажове, започващи още от училищна възраст (10 клас);

Активно участие на бизнеса в образователния процес (изграждане на интерактивни класни стаи, упражнения в различни организации и гост-лектори);

Данъчни облекчения и преференции за организациите, осигуряващи стаж и работа на ученици и студенти;

Интерактивни упражнения (подходящо оборудване), които да ориентират ученици и студенти за необходимостта от изучаването на конкретната дисциплина;

Актуализация на специалности, в координация с бизнеса и респективно увеличаване и намаляване на бройката според търсенето;

Държавна политика за подкрепа на дадени специалности и направления (макар и към момента да съществува такава, не се осъществява с необходимата бързина и актуалност);

Обвързване на университетите с технологичните хъбове, където студентите да се упражняват директно в практиката;

Стратегия и рамка за развитие на образователната система в следващите 5-10 години (включваща анализ на тенденциите на пазара, увеличаване на бройките на определените специалности и развиване на преподавателския състав, с цел да се отговори на нуждите на пазара).

Какво според Вас трябва да се случи, за да се повиши качеството на българското образование?

За нас качеството е  обвързано с  дългосрочна стратегия, която да създаде система за обучаване на качествени кадри. Бизнесът трябва да е ангажиран в тази система. Като отговорни работодатели ние следва да сме ангажирани дългосрочно и да участваме във всички значими организации, които водят диалога в държавата. Това взаимодействие би позволило създаването на образователен продукт, който да служи на обществото. Няколко конкретни стъпки, съответстващи на предложеното от нас:

 Да се акцентира върху качеството и експертизата на преподавателския състав и изграждане на стратегия за кариерно развитие на заетите в сектора;

Да се участва активно в изграждането на държавна политика за привличане на кандидати, желаещи да се развият в образователната система;

Активна помощ от бизнеса и подпомагане на образователните институции (финансиране, оборудване и предоставяне на място за провеждане на упражнения);

Данъчни облекчения за фирмите, подпомагащи и инвестиращи в образователни институции;

Повишаване качеството на образованието на принципа лесен вход – труден изход, където ученици и студенти да полагат необходимите усилия, за да положат необходимите изпити;

Цялостна реформа на финансиране на държавните училища/университети – да се премахне практиката за финансиране на записал се ученик/студент;

Финансирането да се осъществява на принципа качество и рейтинг на учебното заведение – хабилитирани преподаватели, публикации в списания с импакт фактор, успех на студентите, реализация на ученици и студенти, резултати от държавно външно оценяване.