Център за развитие на личността HUMANUS

През 1994 г. философът Ангел Грънчаров заедно с група съмишленици и приятели (философи, психолози, социолози, историци) създава Центъра за развитие на личността HUMANUS. Идеята е съзнателно да се подпомага личностното развитие най-вече на младите хора, а същевременно да се осъществяват изследвания, насочени към познанието на човека. Центърът осъществява разнообразна дейност като акцентът се поставя върху прилагането на ефективни начини за въздействие върху съзнанията и поведението на човешката личност в съвременни условия.

Центърът за развитие на личността, носещ името HUMANUS е една от първите организации у нас, които се захващат професионално с психологично и с психоаналитично консултиране, с психотренинг, с провеждането разнообразни курсове за решаване на различните психични и житейски (екзистенциални) проблеми на изтерзаната от толкова много комунизъм, т.е. от толкова много унижения личност у нас (психодрама, групова динамика и пр.). В първите години се откриват кабинети в Пловдив и София, в които се провежда както индивидуално, така и групово психологическо консултиране, психотренинг, курсове за личностен растеж и просперитет (Как да стана успешна личност? и пр.), психоанализа и др. Центърът е една от първите организации у нас с подобна практическа, личностно-формираща и коригираща насоченост, чиято главна цел е развитие на самосъзнанието за свобода, явяващо се първа предпоставка за разгръщането на душевния, духовния и личностния потенциал на човека. Интересът към собствената личност по дълбокото убеждение на сътрудниците на Центъра винаги трябва да е водещ – и случи ли се това в едно общество, осъзнае ли се тази първа потребност на живота ни това общество вече е започнало да се приобщава към съвременната човешка цивилизация. Т.е. започнало е да се отърсва, да се освобождава от анахроничните стереотипи на предходния стадий на човешкото развитие, в който доминанта са били общностите („колективите“), а не личността, не суверенният, автентично и действително свободният човек.

Ангел Грънчаров поставя основите на едно непознато у нас, а и кажи-речи по целия свят направление на съвременната психология, а именно на т.н. философската психология. (Основният му труд в това направление е неговото фундаментално изследване, носещо заглавието ЖИВОТЪТ НА ДУШАТА: ПСИХОЛОГИЯ, което има вече пет хартиени издания, някои от които са пригодени за изучаващите психология ученици, студенти и всички интересуващи се хора.) До този момент в психологията от края на 19-ти и през целия 20-ти век във всяко направление и школа е имало, така да се каже, направляващи и придаващи духа на съответната психологическа школа „философски зрънца“, примерно, в изследванията на Юнг тия „зрънца“ придобиха водещо значение, ала същинска философска психология, особено пък в съвременни български условия, само в Центъра успяват да създадат. Нещо повече, в Центъра поставят основите не само на теоретичната философска психология, но и слагат акцента върху практическата философска психология, сиреч, върху философското психологическо консултиране, или, иначе казано, върху философското консултиране на личността. Който се интересува от тия проблеми може да се обърне към книгите на Грънчаров: няма нито една негова книга, в която тия аспекти не са водещи. Понеже по неговото дълбоко убеждение философията, пък и психологията не са за да служат на „чистата наука“ или на „чистата теория“, а за да служат именно на човека – и също така на живота. От тази своя идея той няма да се откаже при никакви условия.

Ангел Грънчаров проявява завидна енергия в организирането и провеждането на групи за личностен растеж, които се ръководят от принципите и похватите на т.н. групова динамика. Интересът му към психологическата проблематика на групите му позволява да разработи на базата на своите практически занимания в групи цяла серия от книги и помагала с цел подпомагане на личностното израстване най-вече на младите хора; ето заглавията на най-важните му разработки, по които многократно са провеждани практически курсове по личностно развитие в групи:

  • Практикум по психология(с Курс по приложна сексология), на неговата основа, след многогодишното прилагане в групи на съдържащата се в него методология, по-късно бива издадена книга, която се нарича ЕРОТИКА И СВОБОДА (с подзаглавие Практическа психология на пола, секса и любовта);
  • Етика на достойнството(с подзаглавие Изкуството да се живее);
  • Преследване на времето(с подзаглавие Изкуството на свободата);
  • Лаборатория по философия(с подзаглавие Книга за опитващите се да разбират);
  • Изкуството на мисълта(с подзаглавие Класическа логика);
  • Тайнството на живота(с подзаглавие Въведение в практическата философия);
  • Универсумът на свободата(с подзаглавие Източниците на достойнството, успеха и богатството) и други.

Всички тия курсове за личностен растеж са разработени чрез прилагане на съвременни подходи, те могат да се използват също така и за самообразование и самовъзпитание, а също и за нанасяне на корекции в образованието и възпитанието, когато индивидът е осъзнал, че в основата на образованието и възпитанието му е залегнала невярна, неправилна тенденция, т.е. необходимо е преживяването на душевен и личностен поврат. В тия помагала не се дават готови и задължителни „рецепти“, предписания и „обективни“, не търпящи различията отговори, а с поредици от провокиращи въпроси участниците внимателно се въвеждат в съответното проблемно поле, след което всеки от тях има възможността да развие и защити своята оригинална, отговаряща на убежденията, на съзнанието и на ценностите си позиция. В сблъсъка, в полифонията на мнения и позиции, в най-разгорещени дискусии и дебати участниците в групата с общи усилия и по незабележим, спонтанен, изцяло непринуден и свободен начин започват да съзират контурите на значително по-задоволителни и цялостни отговори на ония съдбовни въпроси, от които зависи собственото ни бъдеще, личната ни съдба. Търсенето на истината по жизнено важните екзистенциални и психологически въпроси постепенно става първа потребност и отговорност на искащия да живее пълноценно суверенен човешки индивид.

Понеже сътрудниците на ръководения от Ангел Грънчаров Център за развитие на личността HUMANUS са напредничави, движещи се в авангарда и страстно търсещи новото хора, в един момент те правят още една крачка напред. У нас тепърва все повече хора ще осъзнават, че решаването на собствените психични проблеми, търсенето на изход от тях, грижата към своята личност, разбира се, трябва да става не с ходене при врачки, ясновидки и гадателки, а с посещения на кабинета на психолога и психотерапевта. Съвременната психология обаче, въпреки несъмнения си напредък, не е панацея, тя не може да реши всички човешки, екзистенциални и духовни проблеми, тя е едно ниво, но съвсем не единственото, камо ли пък най-високото – в грижата ни към собствената личност. Има още едно, значително по-висше и значително по-ефективно ниво – и това е философското консултиране. Това, което философското консултиране на личността може да ни даде, не може да ни го даде нито един друг тип консултиране. Има дълбини на смисъла, до които нито една психология не може да се добере, но философското консултиране може. За него нито един смисъл няма как да си остане скрит, недостъпен.

В Центъра се предлагат многобройни семинари по личностен растеж и духовно просветление, особено популярен е техният курс по творческо, продуктивно мислене и много други от подобно естество (за развитие и култивиране на свобода на волята, на въображението, на вярата, за преодоляване на безчувствеността, за решаване на така коварните и съдбовно тежки сексуални проблеми и пр. Виж в това отношение примерно ето това: НОВИТЕ ПРОГРАМИ НА ЦЕНТЪРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА •HUMANUS•

Още информация за философското консултиране: Нещо като интервю, дадено на един млад изследовател на философското консултиране, също ФИЛОСОФСКОТО КОНСУЛТИРАНЕ. Много други, вече по-конкретни и практични разработки се намират на страницата ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА HUMANUS.

Вижте още:

Интервю с г-н Ангел Грънчаров>>