Стамена Христова – Learning English is Fun!

РЕЗЮМЕ:

Проектът Learning English is Fun! цели да предостави и популяризира иновативна педагогическа практика, насочена към цялостното детско развитие и пълноценно социално включване чрез използване на игри и игрови упражнения в ранното чуждоезиково обучение на деца в предучилищна възраст. В рамките на проекта са изработени и разпространени специфични и адаптивни образователни продукти, които са преносими в други условия и различен обстоятелствен контекст. В този смисъл проектът осигурява възможността за интер и интра-културен подход и е средство за осигуряване на устойчиво равновесие и равнопоставеност между различните субекти при отношенията и интеракцията им в рамките на формални и неформални групи.

ГЛОБАЛНА ЦЕЛ:

Постигане на комплексно детско развитие и пълноценно социално включване на деца в предучилищна възраст, чрез използване на игри в ранното чуждоезиково обучение.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

 • Да се предоставят и популяризират специфични образователни продукти и услуги, които способстват за цялостното детско развитие, като се фокусират върху изведените мотивационни, образователни, възпитателни, развиващи, комуникативни, социализиращи, компенсаторни и релаксиращи функции на игрите в обучението.
 • Да се подобри качеството и ефективността на езиковото обучение, чрез практическо подобряване на информираността, мотивацията и уменията на педагогическите специалисти, по отношение на пълноценното използване на игрите в образователния процес.
 • Да се подкрепи разнообразието от потребности на всички деца, както тяхното безпроблемно и активно включване в обучението, независимо от техния етнос, културна идентичност, познавателни умения и специални потребности.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

Learning English is Fun! е практико-приложен проект, насочен основно към:

 • Деца и ученици на възраст от 3 до 9 години;
 • Възрастни съпътстващи децата в тяхното развитие и усвояването на език (педагогически специалисти, учители, родители, аниматори и студенти).

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Проектът Learning English is Fun! е богат източник на оригинални идеи за всички преподаватели, които се стремят към разнообразна и пълноценна работа и  намира успешно приложение в обучението по чужд език в:

 • Детски градини, училища и центрове за подкрепа на личностно развитие;
 • Разнообразни занимателно-обучителни форми в специализирани центрове, езикови школи или вкъщи.

Богатите, гъвкави и разнообразни ресурси на Learning English is Fun! могат да бъдат използвани:

 • Самостоятелно, като основно средство в обучението;
 • Допълваща и подпомагаща база към всяка една учебна система.

Предложените материали, игри и игрови упражнения, лесно могат да бъдат адаптирани според:

 • Възрастовите и психологически специфики и профили на децата;
 • Детските способности, умения и интереси;
 • Размер на групата и образователно пространство;
 • Езикът – цел.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ НА ПРОЕКТА – ИГРОВИ КОМПЛЕКТ С  ЧЕТИРИ КОМПОНЕНТА:

 1. THE BIG BOOK (Голямата книга) – Книга за учителя, съставена от специално разработен комплекс от 202 игри и игрови упражнения на английски език и над 80 варианта за тяхното провеждане. Игрите са представени в класификация с практико-приложен характер в 7 раздела, обособени в две големи категории. Към всяка игра са представени нейните основни цели и умения, които развива; специфични материали; полезни методически насоки, указания и препоръки относно нейното планиране, провеждане и организация. В допълнение, присъстват символи и икони, които помагат за бързо и лесно ориентиране на преподавателя според ситуацията и при избора на конкретна игра. В приложението е изнесен репертоар с работни изрази на учителя (The big list) и азбучен показалец с ключове (Alphabetical list and key).
 1. PHOTOCOPY BOOK (Книга с копирен материал) – Книжка със специфични копирни материали за учителя, необходими при провеждането на игрите и игровите упражнения от THE BIG BOOK. Съдържа: 65 дидактични листове – игрови упражнения за минаване по пунктир; търсене на думи в мрежа; назоваване, свързване и оцветяване; редуване и броене; класифициране и групиране; съпоставяне и сравняване; работа с условни символи, кодове и знаци и др.; Разгъвки; Набор от фигури; Комплект от карти с главни и малки букви и цифри; Езиково портфолио за индивидуално проследяване на детското развитие – знания, умения и отношения, придобити по време на обучението.
 1. FLASHCARDS (Флашкарти) – Комплект с тематичен набор от 152 пълноцветни, готови за употреба флашкарти, необходими при практическото приложение и провеждане на различните игри и игрови упражнения. На лицето на всяка карта под изображението и на гърба е изписана лексиката на английски език. Лексикалните единици в комплекта са обособени цветово в 9 теми. Комплектът включва: 106 флашкарти с целева лексика (формат А4); 16 флашкарти (формат А5); 30 комбинирани карти за индивидуална работа (формат А5) с целевата лексика по всички теми.
 1. WEBSITE – Сайтът http://www.educateandinspire.eu е неотменим компонент и представлява образователно пространство за свободен достъп и споделяне на материали, идеи, успешни практики и методи, които са с практически, научен и информационен характер.

УСПЕХИ НА ПРОЕКТА:

 • Ефективно обучение на над 200 деца и ученици от гр. Варна;
 • Резултатите на проекта са представени на 14 конференции и семинара в областта на образованието;
 • 12 научни публикации в печатни и он-лайн издания на три езика;
 • 9 национални и международни награди;
 • Подкрепа от 120 педагогическите специалисти участвали в изследването в рамките на проекта;
 • Заявки за адаптиране на образователните материали по проекта на други езици;
 • 180 педагогически специалисти от цялата страна ще работят с образователните продукти на проекта през настоящата 2017/2018 учебна година.

НАГРАДИ:

 1. Награда I-во място за урок по английски език, реализиран с образователните материали Learning English is Fun!, BETA – Българска асоциация на преподавателите по английски език – София, 2017 г.
 2. Отличие „Европейски езиков знак” за качество в езиковото преподаване, 2016 г. Европейски езиков знак за 2016 г. – разпознаваем в общоевропейски контекст знак за качество, който отличава иновативни проекти в сферата на чуждоезиковото обучение по инициатива на Европейския съюз.
 3. Специална награда на Департамент за информация и усъвършенстване на учителите към СУ „Св. Климент Охридски” на Третия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците – 2016”
 4. Финалист в конкурс за Добри практики в кампанията „Дни на приобщаването”, Фондация „Америка за България” и Център за приобщаващо образование, 23.06.2016 г.
 5. Награда на Декана от Дванадесета студентска научна сесия – Велико Търново, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, 19.05.2016 г.
 6. Награда I-во място за урок по английски език за планиране и провеждане на урок по избрана тема, създаваща атмосфера и увереност в обучаемите. Използвани игри от проекта Learning English is Fun!, BETA – Българска асоциация на преподавателите по английски език – София, 2014 г.
 7. Награда ІІ-ро място в „Международен конкурс на педагогическия талант: “На върха на айсберга”, Центр научной мысли, Россия, 22.03.2013 г.
 8. Награда за Иновативност от Седма студентска научна сесия на тема: „Образователните и социалните приоритети през призмата на студентските научни изследвания“, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, 01.06.2011 г.
 9. Награда ІІ-ро място в категория „Млад педагог” на Национален конкурс за работещи в сферата на извънкласните и извънучилищни дейности, Международна фестивална програма на детското творчество „Приятели на България”, 24.03.2011 г.

ПУБЛИКАЦИИ:

 1. Христова, С. Проектът Learning English is Fun! – успешна педагогическа практика в ранното чуждоезиково обучение, Елекронен ресурс от Десета научно-практически конференция „Водим бъдещето за ръка”, Велико Търново, 2017 г.
 2. Христова, С. Проектът Learning English is Fun! – успешна приобщаваща практика в ранното чуждоезиково обучение, Сборник с доклади от Областна педагогическа конференция под мотото „Учене през целия живот – от малки до големи”, Пазарджик 2017 г.
 3. Христова, С. LEARNING ENGLISH IS FUN! Обучение по английски език на деца от 2 до 7 години годишна възраст, Родителски наръчник “Българско даскало” 2016 г., Фондация “Кузманов”, стр. 86-101
 4. Христова, С. LEARNING ENGLISH IS FUN! Обучение по английски език на деца от 2 до 7 години годишна възраст: http://priobshti.se/article/uchastnici-v-konkurs-za-pedagogicheski-praktiki/learning-english-fun-obuchenie-po-angliyski
 5. Христова, С. Обучението по английски е забавно! (202 забавни игри за детското сърце, тяло и ум, Сборник доклади от девета научно-практическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка – заедно с нашите деца”, стр. 313-316, МОН, 2016 г.
 6. Христова, С. Обогатяващо педагогическо взаимодействие в игровата методика на обучение по английски език на деца в предучилищна възраст (от 3 до 7 години), Сборник от доклади на участниците в конурс на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера, изд. Изкуства, С. 2015., стр. 50-56
 7. Христова, С. Творчество и креативност на учителя по чужд език в детската градина, Национална конференция Професионалната компетентност на учителя, изд. „Знание и сила”, С. 2014 г., стр. 84-89
 8. Христова, С. Игрова методика в обучението по чужд език на деца в предучилищна възраст (от 3 до 7 години), Традицията като вдъхновение – Юбилеен сборник на Зимна школа на департамент „Англицистика“ София, 2014г., стр. 89-97
 9. Христова, С. Мотивационни аспекти на игровия метод в обучението по чужд език на деца от предучилищна възраст, в сборник с материали от Национална конференция „Мотивацията в работата на учителя”, изд. „Знание и сила”, С. 2014г., стр.190-197
 10. Христова, С. В. Игра как развивающая педагогическая технология в обучении иностранному языку детей дошкольного возраста (3-7 лет), Инновации в технологиях и образовании, Сборник статей, Часть 4, 2013г., стр.242-246

http://conference.kemsu.ru/conf/bfkuzgtu2013/index.htm

 1. Hristova, S.V. Games and Game like Activities in Foreign Language Teaching to Preschool Children Aged 5 to 7, The International Conference The Strategies of Modern Science Development, II International scientific-practical conference, Science Book Publishing House, Yelm, WA, USA, 2013, p.83-90
 2. Христова, С. Игровая методика обучении инностранному языку в детском саду, Сборник научных трудов – Современный учитель: личность и профессиональная деятельность, Издателство Спутник +, Москва, 2013г. стр. 537-541

Проектът Learning English is Fun! няма за цел да „измести“, а по-скоро да допълни и усъвършенства процесуално и технологично натрупания опит и практики. Проектът представлява алтернативната възможност – като смисъл и обосновка, като подход и технология и обхващайки съдържателно особеностите и характеристиките на детското развитие, неговата самоценна значимост и перспективност. Проектът Learning English is Fun! представя ясна и обоснована картина на детските възможности – смислово съгласувана със съвременните психолого-педагогически науки и експериментално проверена във всички свои компоненти.

Вижте още:

Интервю>>

САЙТ: http://www.educateandinspire.eu

ВИДЕО МАТЕРИАЛИ:

https://www.youtube.com/watch?v=CRiBKpdZTeQ

https://www.youtube.com/watch?v=oFh1bSDlVVM

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО ВИЖТЕ ТУК!