Проект NEWTT – “Нов път за нови таланти в образованието”

Фондация “Заедно в час”, Пловдивски университет и Министерство на образованието и науката

Фондация „Заедно в час“, Министерство на образованието и науката и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” реализират две иновативни магистърски програми за придобиване на професионална квалификация “учител” като част от проекта  NEWTT “Нов път за нови таланти в образованието”.

Проектът иска да подпомогне разрешаването на един от най-сериозните проблеми в образователната система в България – недостига на квалифицирани преподаватели в училищата. NEWTT дава възможност да се привлекат към учителската професия и да се обучат за ефективна работа в училище специалисти от различни професионални области, които нямат придобита квалификация за учител или имат ограничен предишен опит в преподаването.

Програмите са иновативни в няколко елемента: предварителен взискателен подбор на кандидат-магистрите; засилено едногодишно практическо обучение в реална училищна среда; обучение по нови дисциплини – развиване на умения за 21. век на учениците, работа с родители, работа с нови технологии в класната стая, управление на проекти и други. Новообучените педагози се насочват приоритетно към училища, обслужващи ученици от уязвими общности – с ниски учебни резултати, ограничена подкрепа за развитие в семейната среда, в риск от ранно отпадане от училище.

При успешно завършване на обучението в Пловдивски университет и двете години работа като учители по програма “Заедно в час”, участниците в магистърските програми получат професионална квалификация за “Учител по…“ или за “Начален учител” в образователно-квалификационна степен “магистър”. Те се обучават безплатно в програмите, като едновременно с това работят на пълно работно време в пилотни училища, работещи с уязвими общности, определени от МОН и фондация “Заедно в час”.

Фондация “Заедно в час” е водещ партньор, делегиран от Министерството на образованието и науката, на проект NEWTT – „Нов път за нови таланти в преподаването“, и координатор на проекта от страна на българския консорциум. Третият партньор от българска страна е Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“. Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+ (ключова дейност 3 по Договор № 2015-3741/001-001) и се осъществява едновременно в България, Латвия, Австрия, Румъния и Испания в периода 2016-2019 г.

Целта на NEWTT е да апробира иновативни политики в привличането, обучението и задържането в училище на нови педагогически специалисти.

Чрез NEWTT Европейската комисия търси възможни решения на следните предизвикателства пред образователните системи на редица европейски държави:

  • недостиг на млади педагогически специалисти;
  • нисък престиж на професията;
  • необходимост от усъвършенстване на педагогическите и лидерските компетенции на учителите в съответствие с нуждите на ХХІ век;
  • повишаване на практическата подготовка на навлизащите в учителската професия специалисти.

В частта за България проектът предвижда да бъдат обучени 140 души в рамките на две години. Участниците са част от мащабно изследване на Университета на Дуйсбург-Есен (Германия), което цели да пробва и утвърди успешни подходи и практики за привличане, мотивиране, обучение и подкрепа на новопостъпващи в системата учители. Опитът, придобит чрез тези пилотни програми, ще послужи за изготвяне на препоръки за национални и европейски политики за привличане, обучение, развитие и задържане на нови специалисти в системата на училищното образование.

През 2016 г. беше проведен подборът на участниците в иновативните магистърски програми, които започнаха обучението си, а впоследствие и практическата си работа в училище. От България в проекта през първата година участват 63 души, които преподават в 42 учебни заведения. Техните умения, нагласи и знания бяха измерени в началото на програмата в рамките на научното изследване на Университета на Дуйсбург-Есен с цел да се проследи промяната им в процеса на обучението. Първите изводи от изследването сочат, че участниците в иновативната програма показват високи резултати още в началните месеци на своята работа в училище.