Проект „ПРИЯТЕЛИ”

Участници в проекта:

 1. Четвърта група (ПГ 6-7годишни) – ДГ ”Детелина” с.Нови хан
 2. Четвърта група (ПГ 6-7годишни) – ДГ „Здравец” град Елин Пелин

Учители и контакти:

Ралица Горанова, учител ДГ „Детелина”, село Нови хан

2.Партньори –  Адриана Караджова, старши учител в ДГ ”Здравец”, град Елин Пелин

Цели на проекта:

 1. Създаване на нови социални контакти между учители и деца от различни детски градини.
 2. Усъвършенстване уменията за общуване.
 3. Развиване на умения за толерантност, сътрудничество и взаимопомощ.
 4. Създаване траен интерес у децата за общуване и формиране на любознателност.
 5. Мотивиране и развитие на ранен интерес у децата към книгата и отношение към нейното опазване.
 6. Затвърдяване знанията за християнския празник Коледа и активно участие в приготовленията за него.

Реализация на проекта: Посредством 12 включвания с видеовръзка чрез програма Skype в периода от 01.10.2016г. до 20.12.2016г. със следните теми:

 1. Представяне и запознаване.
 2. Поздрав от едната група за другата и обратно. (песен, стихотворение, танц)
 3. Запознаване с населеното място на едната група, забележителности и култура.
 4. Запознаване с населеното място на другата група, забележителности и култура.
 5. Размяна на музикална игра/народен танц/хоро или др. „Ние учим вас, вие – нас”
 6. „Нашата приказка за вашата книжка” – Изработване на книжка с илюстрации по приказка, зададена от партньорите.
 7. Съчиняване на нова приказка за Коледа. (представяне на същата)
 8. Изработване и размяна на играчки за Коледната елха.
 9. Изработване и размяна на Коледни картички.
 10. „Коледа идва” – пеене на песни за празника. (Нови хан)
 11. „Коледа идва” – пеене на песни за празника. (Елин Пелин)

„Моята Коледна мечта”

Очаквани резултати и придобити компетенции:

Децата се запознават и общуват с връстници от други детски градини.

Имат възможност за общуване с учители от други детски градини.

Проявяват толерантност към други деца и създават приятелски отношения.

Осъзнават принадлежността си към дадено населено място.

Познават забележителностите на своето населено място и разказват за тях.

Създават книга с илюстрации и затвърдяват положителното си отношение към книгите. Осъзнават нуждата от тяхното опазване.

Опознават Коледа и Коледните обичаи. Участват активно в приготовленията за празника. Културна осъзнатост и творчески изяви.

Проявяват сръчност и усъвършенстват уменията си за използване на различни техники при изработване на Коледни картички и играчки за елхата.

Пеят познати Коледни песни и научават нови такива.

Очаквани резултати за учителите:

Обогатяване на педагогическата практика с иновативни подходи.

Практикуване на т.нар. кооперативна дидактика чрез насърчаване работата в група.

Търсене на подходи, провокиращи креативното детско мислене.

Адаптиране на практики за използване на активни методи на обучение като предпоставка за устойчиво развитие.

Обмен на добри практики между детски градини.

При осъществяването на проекта, учителите използват игровата дейност за постигане на заложените цели и очакваните резултати. Засегнати са всички образователни направления в предучилищното образование: Български език и литература; Математика; Околен свят; Изобразително изкуство; Музика; Конструиране и технологии и Физическа култура.

Подходи на педагогическо взаимодействие:

Личностен и индивидуален подход към всяко дете.

Ситуационен и интегрален подход.

Конструктивен подход.

Използване на Е-обучение и технологии

Кооперативно учене

Културно образование

Креативност и успеваемост

Постигнати резултати:

Резултатите бяха по-добри от очакваното. Децата приеха всичко с огромен интерес и не го загубиха до края на осъществяването на проекта. Очакваха с нетърпение всяко включване по Скайп и по тази причина онлайн връзките бяха повече от предвидените по проекта. Разказваха за себе си, живота им в детската градина. Представиха забележителностите в родния си край и запознаха новите си приятели с тях. Провокирайки въображението им, създадоха собствени приказки и изработиха книжки с илюстрации по приказката на партньорите. По повод наближаващите Коледни празници изработиха и подариха едни на други коледни картички и коледни играчки за елхата. Намеренията ни за гостуване на групата от Елин Пелин в село Нови хан и посещение на историческата забележителност „Калето”не се осъществиха, поради административни и организационно проблеми. Вместо това, децата се срещнаха в Град Елин Пелин по времето на Фестивала „Пелинко” и „Шопски празници 2017”, където взеха участие в различни мероприятия.

Вижте още:

Нашата приказка>>
Приказка от приятелите>>