Мисия доброволец и екипна работа в училище

Ралица Георгиева, ресурсен учител и Елица Георгиева, психолог работят в ОУ ”Св. Климент Охридски” – с. Буковлък, общ. Плевен. В работата си като специалисти основните ни  приоритети са социализацията на учениците. Изграждане на добри умения за комуникация, самооценка, развиване на емпатия, толеранс, екипност и доброволчески умения при различни дейности. Предизвикателство  пред учителите и училището е  да помогнат и изградят в децата основите на адекватно адаптивно поведение. За нас водещо е интегрирането и включването на учениците в различни извънкласни дейности, за изграждане и развиване на заложени потенциални способности във всеки индивид. Разгръщайки свободно своите качества, всеки може да бъде приет, оценен и подкрепен в своите идеи и усъвършенстване. Стъпвайки на този фундамент от  умения, по-лесно ще се осмислят и запаметяват академичните знания. В края на този процес на изграждане на реална самооценка, учениците ще излизат от училище подготвени и вградими в  обществото. През учебната 2016/2017г осъществихме извънкласни дейности насочени в посока, учениците да преминат през отношения и да достигнат до собствената си отговорност. Ресурсен учител, психолог и класни ръководители предложиха в работата си на учениците нагледен модел на екипност. От този пример, те ползваха находки, за да изграждат екипите си и да разберат и приложат доброволческата мисия. Разработените и приложени дейности бяха:

  • Конкурс ”Един задружен клас”- изработване на колаж или табло със снимки /учениците показаха чрез снимки дейности сплотяващи класа/
  • Организиране на Коледен и Великденски базар
  • Изложби, рецитали
  • Тренинг на тема ”Аз поглеждам в теб, ти в мен” – разпознаване на емоции/ игри в началните класове за разпознаване на емоционални състояния/
  • Театрална постановка ”Майчина сълза”/ четене на приказката по роли, беседа за ролята на семейството и майката/
  • Ателие ”Сръчни ръце”- изработване на купи от гипс /изложба и базар за закупуване на подарък за 8 март/
  • „Празник на здравето”/ презентация за хигиената, сценки, гатанки, пословици за здравето и личната хигиена, игра „За какво служа аз ….”, беседа за ползата от личната хигиена и грижата за здравето на човека/
  • Игра ”Заедно четем и смятаме”/игри за подпомагане на ученици с минимални знания по математика и български език/

Училището се превърна в територия, на която учениците се срещат, споделят идеи, осъществяват на начално ниво социални контакти, изграждат умения за комуникация, споделяне, отговорност и толерантност. Когато училищната среда е гъвкава и предложи условия за развитието на многообразието от ученици, тогава нещата се случват на различните нива, от надграждане на знания и умения до оформяне на осъзнати и целенасочени млади хора. През последната година заложихме във всички инициативи мисията на доброволеца, защото чрез помощта си на по- малките, по- незнаещите, или учениците със СОП, учениците развиват битови, поведенчески умения, водещи ги до развиване на човешки и морални ценности.