Ангел Ангелов – учител в СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен

Ангел Стоянов Ангелов работи в СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен, от 10 години. Завършил е НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново, през 2007 г. и ШУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен, през 2009 г.  – специалност „Компютърни системи и технологии“ с квалификационна степен „Учител по информационни технологии“.

Докторант е по Методика на обучението по информатика и информационни технологии към ПУ „Паисий Хилендарски“.

Ангел Ангелов е учител, който с иновативния си стил на преподаване и с начина си на отношение към учениците напълно заслужава да бъде номиниран и да спечели тази награда. Той преподава, като въвежда метода „учене чрез действие“. По модела, създаден от него, е разработена учебна програма и са сключени партньорски договори с 6 училища и 2 университета от страната, където ученици и студенти обменят опит на разменни начала под негово ръководство.

Опитът на Ангел Ангелов е признат и се споделя не само у нас, но и в много държави по света. Това стана възможно след участието му в конкурса Microsoft Educator Exchange – 2015, Redmond, WA USA, където спечели наградата The Pitch – Best Achievment | Runur up. Благодарение на това отличие тази година квотата за учители, които да участват във световния форум, нарасна от двама на двайсет. Ангелов е номиниран и за две световни награди:

  • Global Teacher Prize / Световна награда за учители – номинация за 2015 г.
  • Global Innovation Awards / – номинация за 2016 г. и TOP 10 за 2017 г. в категория „Teaching Standards“ за постижения в преподаването и ученето чрез използване на технологии.

Ангел Ангелов е член на национални комисии към МОН и СМБ. Участва като експерт и технически комисар към различни образователни инициативи и проекти. Член е на екип на МОН; на ръководител на „KODU България“ – образователна инициатива на Microsoft, и други.

Ангелов е ръководител на Школа по информационни технологии към СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен. Школата съществува от учебната 2008/2009 г., като в нея се обучават над 120 ученици от 1. до 12. клас. Под негово ръководство училището, в което преподава, има класирани ученици в Националния отбор по информационни технологии, представящи  страната ни на „MOS World Championship“, както и на европейските регионални финали на Microsoft Imagine Cup 2017. За краткото си съществуване Школата е успяла да излъчи национални първенци в различни други международни и национални състезания и олимпиади по информационни технологии.

Ангел Ангелов е носител на над 50 грамоти за научно ръководство на ученици и ученически проекти, участвали в международни и национални състезания и олимпиади; притежава 80 сертификата за научно ръководство на ученици и ученически проекти, участвали в международни и национални състезания и олимпиади.

Ангел Ангелов е съавтор на над 20 учебници и учебни помагала по информационни технологии от 1. до 12. клас и заглавия, свързани с помощна литература за учителите по информационни технологии. Автор и на над 20 научни публикации в областта на технологиите и образованието, представяни на международни и национални форуми. Член е на авторски екипи на издания и практически ръководства, свързани с иновативни компютърни приложения ис тяхното приложение в класната стая.

Ангел Ангелов споделя, че наистина е трудно в съвременните условия да се мотивират учениците:

„Единственият ни шанс е да ги подготвим да бъдат адаптивни – да могат много лесно да променят нагласите си и да използват уменията си с цел не толкова да запомнят нова информация, а как да използват наличната такава. Бих искал да имам силата да мотивирам още повече колеги да работят по-успешно с учениците в клас. Да ги убедя да пречупят модела си на работа и да бъдат по-интересни в час, да не се оставят на течението. Да бъдат по-мотивирани и амбицирани“.

Учителят според Ангелов е полезен, когато е инструмент на познанието. Не е от значение толкова самата материя, която преподава, колкото умението да събуди любовта към ученето като човешка активност. Новите професии изискват нов стил на преподаване. Новите професии изискват нов тип знания от нов тип преподаватели. Технологиите може да се използват за много неща в училище. Технологиите не са панацея, но помагат да се привлече вниманието на учениците. „Именно чрез въвеждането на технологиие ще помогна и на учениците, и на колегите да продължат уверено напред, да станат конкурентноспособни и да реализрат идеите си“, коментира учителят.

Предметът не е само методика, в час има отношения, харизма, ораторско майсторство и тези неща не са само талант, те също се учат, придобиват се.

И занапред ще продължа да търся иновативни методи и подходи да осигуря на учениците и студентите подходящи инструменти, необходими за успеха на работата им в новия свят. Перспективите пред мен са неизмерими, защото технологиите винаги ще се развиват, и винаги ще има нужда от хора като мен, които да научат децата „чрез действие“ да реализират идеите и мечтите си. Вярвам в това, че съм полезен, вярвам и в успеха на съвместната ми работа с ученици, колеги и родители.

Методът, който използвам в своите часове, наричам „Учене чрез действие“.  Той развива успешно логическото мислене и конструктивните умения у учениците. Методът служи като начално ниво за усвояване на умения за програмиране и развитие на изчислителни умения у учениците. Чрез използването на рециклирани материали се изгражда успешно тяхната екологична култура.

Методиката на проекта е свързано с участие на ученици и учители в конференции, публикации в медиите. Там те представят модели и макети на създадените от тях устройства и демонстрират работата с тях.

Моделът на „Учене чрез действие“ е представян на научни конференции в България, Македония (FIRST EDUCONFERENCE – FOR TEACHERS AND IT EXPERTS – 2015) и САЩ (Microsoft Educator Exchange – 2015, Redmond, WA USA). В САЩ той е отличен с наградата The Pitch – Best Achievment | Runur up.

Когато работим в часовете, отделяме време и за разговори по наболели проблеми. Забелязвам, че учениците се интересуват от това, което се случва около тях, и са притеснени от задълбочаващите се глобални проблеми. За да ги подготвя за живот в реалността, се стремя да ги насърчавам и насочвам да търсят решения за справяне с тези проблеми. Те трябва да се научат да работят за осигуряването на ресурси, за да се създадат социални програми за хората с финансови затруднения; да подпомогнат нуждаещите се чрез осигуряване на дом и условия за достоен живот, равен достъп до основни услуги, до възможности за работа и развитие, до технологии.

Разработвайки различни проекти, стимулирам учениците да създават програми, които да помогнат за осигуряване на безопасна околна среда, запазвайки биоразнообразието на всеки регион и присъщите за региона ресурси.

Чрез обученията, които организирам ежемесечно в различни училища в страната, се стремя да подпомогна увеличаването на броя на подготвените и квалифицирани учители. Целта ми е да разработвам технически помагала, които да подобрят училищната база така, че тя да предоставя сигурна и позитивна среда за всички. С ежедневната си работа се старая да предложа повече възможности за техническа и професионална подготовка на младежите и студентите, за да могат да намерят по-добра работа.

Важно е да опазваме природата. Проектите ни често са насочени към повишаване използването на възобновяеми енергийни източници на глобално ниво в сравнение с други енергийни ресурси. Стимулирам учениците да работят заедно, за да изследват и разработват възобновяеми и други екологични източници на енергия. Създаваме сайтове, които  популяризират енергийната ефективност – повече бързо развиващи се технологии, които изразходват по-малко енергия.

Когато един човек е технически подготвен и запознат с иновациите, той има повече възможности за реализация в бързоразвиващия се свят. Именно поради това аз следвам практиката да предоставя възможности за сигурна, мотивираща и креативна работа, която стимулира развитието. Насаждам у учениците нагласа да предприемат повече действия, за да осигурят повече работни места за младите хора на глобално ниво.

Чрез проектите и ресурсите, с които работим, се стремя да мотивирам учениците да се научат да отделят ресурси за изследвания и проучвания на нови технологии, които да решават специфични нужди и проблеми на всяка страна, както и да подсигуряват достъп до Интернет и новите технологии на всички хора и особено на тези, които живеят в най-слабо развитите страни.

Важно е да възпитаме у учениците толерантност и съчувствие. Те трябва да знаят, че е необходимо да се прекратят злоупотребата, експлоатацията, трафика и всички форми на насилие и мъчения над деца. Всички хора трябва да имат свободен достъп до информация. Чрез своите действия учениците ми трябва да целят създаване на мирни условия на съществунае, без войни, конфликти и терористични атентати.

За резултатите от работата ми свидетелстват многобройните призове и награди на учениците ми. Тези отличия им осигуряват прием в университети без изпит, предложения за работа и реализация в престижни фирми и компании, успешна реализация. Сред моите ученици е и най-младият сертифициран Microsoft Office Specialist в България.

Учителската професия изисква нови роли, нови функции в работата с новите поколения деца в новата класна стая. Безспорно са необходими и очаквани от съвременния учител и множество нови педагогически и психологически компетенции и личностни качества. Но едно изискване остава непреходно и от първостепенно значение – да си добър учител. И ако не е лесно да си учител, то още по-трудно е да си добър учител. Обикновено се казва, че да си учител не е професия, а призвание. Може да звучи шаблонно, но е истина, защото само хора с призвание могат да станат добри учители. Те оставят трайни следи в живота на децата, те ги изграждат като личности и подготвят за най-пълноценната им реализация като зрели хора. И след години отдавна порасналите деца може би няма да си спомнят множество подробности, които сме държали да знаят, но ще могат да разграничават доброто от злото, красивото от грозното, достойното от недостойното, приятелството от лицемерието, истинските ценности от преходните увлечения и фалшивите стойности. Ще могат, защото на това ще са ги научили добрите учители. В педагогическата си практика винаги съм се стремял да се доближавам все повече и повече до този съдържателен образ на добрия учител и съм търсел най-удачните пътища за това. Както ролята на ученика, така и ролята на учителя търпи промени. Добрият педагог включва учениците като активни участници, ефективният учител е активен, подкрепящ, креативен, иновативен, повече разбиращ, по-малко санкциониращ. Ако в миналото учениците са възприемани като пасивни приемници на знания и въздействие, то в днешно време се акцентира на активната роля на ученика в процеса на взаимодействие и комуникация. След като се променя ролята на ученика, то респективно се променят и образът и ролята на учителя. За да бъдеш добър учител, трябва да отговаряш на изискванията на учениците. И не на последно място, добрият учител знае, че ако изгражда с любов и истина – онова, което изгради, ще трае вечно. Добрият учител трябва да има сили да оцелява, да се чувства значим и необходим. Отношението на учениците към техния учител е отражение на самия него като човек, специалист и ролята, която е изиграл във формирането им като индивиди. Учителството е не просто професия, колкото състояние на духа. Добрият учител е такъв по рождение.“

Подробна информация за педагогическите успехи на Ангел Ангелов е публикувана на страницата на учителското му портфолио: https://angelov.innovateconsult.net.

Блогът към портфолито на Ангел Ангелов, в което той споделя с колеги своя опит, е посещаван средно над 2500 пъти на ден: https://goo.gl/ayU2Jm

Проектът „Учене чрез действие“ и дейностите, свързани с него, са с адрес: https://education.innovateconsult.net/

Проектни дейности с ученици свързани с проекта „Учене чрез действие“: http://science-for-children.weebly.com/

Образователният видео канал, поддържан от Ангел Ангелов, е един от най-посещаваните и следени от колеги: https://goo.gl/cXUV14